Privatlivspolitik

Book værelse

Bedste pris online
Voksne
e-add
e-delete
Børn
e-add
e-delete

Best Western Plus Hotel Eyde
Torvet 1
7400 Herning
CVR-nummer 29532567 

Best Western Plus Hotel Eyde (efterfølgende Hotellet) persondatapolitik.
Et af Hotellets overordnede mål er at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for vores gæster,  kunder og medarbejdere. Dette gør sig også gældende, når det kommer til beskyttelsen af  personoplysninger. 

Hotellet ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan Hotellet  håndterer dine personoplysninger. 

 1. Dataansvarlig 

Hotellet er dataansvarlig.

Hotellets kontaktoplysninger
Best Western Plus Hotel Eyde
Info@eyde.dk
Kontaktperson Agnetha Nielsen, Hotelchef 

Hotellet indsamler og behandler dine personoplysninger i den udstrækning, det er tilladt ved lov. Når du ved bestilling af en eller flere af disse serviceydelser afgiver dine personoplysninger til  Hotellet, giver du samtidig dit samtykke til, at dine personoplysninger kan behandles af Hotellet.

 1. Hvordan indsamler Hotellet personoplysninger? Hotellet indsamler personoplysninger således: 
 • Når du vælger at købe at en af Hotellets serviceydelser. 
 • Fra personer, der handler på dine vegne. 
 • På B2B-marked. For eksempel i en salgssituation, hvor der anmodes om tilbud på en af  Hotellets serviceydelser og/eller anmodes om en samarbejdsaftale. 
 • I forbindelse med brug af Hotellets digitale ydelser. 
 • I forbindelse med indmeldelse og vedligeholdelse i Best Western Rewards program, der  henvises til www.bestwestern.dk eller på www.bestwestern.se. 
 • Når du abonnerer på nyhedsbreve fra Hotellet. 
 • Fra sociale medier og samt offentlige registre. 
 • Via TV-overvågning. 

Indsamling af personoplysninger samt behandling af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven. TV-overvågning er opsat som en tryghedsskabende foranstaltning for medarbejdere og gæster.
Overvågningen vil som udgangspunkt finde sted ved Hotellets indgang, parkering, i gæste- og  medarbejderområder, i reception og bar samt ved vareindlevering. 

 1. Hvilke informationer indsamler Hotellet? 

Hotellet indsamler følgende personoplysninger: 

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almene  personoplysninger. 
 • Kreditkortoplysninger – eventuelt som garanti for din reservation. 
 • Demografiske oplysninger. 
 • Købshistorik og andre digitale serviceydelser. 
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme. 
 • Browserinformationer. 
 • Videooptagelser. 

Du kan efter eget ønske vælge at give Hotellet personoplysninger ud over de almene  personoplysninger, som du vurdere kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn eller  for at give Hotellet mulighed for at give en serviceydelse specielt til dig.
Det kan fx være oplysninger om: 

 • Handicap 
 • Allergi
 • Særlige fødevarepræferencer 
 • Medicinsk tilstand 
 1. Onlinekøb med kreditkort 

Hotellet benytter Nets og Teller i forbindelse med dine køb af varer og betaling med kreditkort. Er  godkendt og certificeret af Teller. 

Ud over gennemførelsen af selve bestillingen bliver de opgivne oplysninger kun anvendt, hvis du fx  henvender dig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen. 

 1. Hvad er formålet med indsamlingen? 

Hotellet indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der  beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende serviceydelse samt i nærværende  persondatapolitik. 

Det er den enkelte serviceydelse, der afgør både, hvilke personoplysninger Hotellet indsamler og  formålet med indsamlingen. 

Hotellets formål med indsamling af personoplysninger kan være et eller flere af følgende: Behandling af dine reservationer og køb af Hotellets serviceydelser. 

 • Kontakt til dig før, under eller efter dit ophold. 
 • Opfyldelse af din anmodning om serviceydelser. 
 • Forbedring og udvikling af Hotellets serviceydelser. 
 • Tilpasning af Hotellets kommunikation og markedsføring over for dig. 
 • Analyse af din brugeradfærd og re-marketing. For yderligere information findes på  www.bestwestern.dk eller på www.bestwestern.se. 
 • Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig. Administration af din relation til Hotellet. 
 • Opfyldelse af lovkrav. 
 1. Det juridiske grundlag for behandlingen 

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Hotellet baserer behandlingen af dine  personoplysninger.

Hotellet kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde  en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med hotelophold, besøg i  Restaurant Sankt Jørgen, selskab- og mødeafvikling og/eller samarbejdsaftaler. 

Ligeledes kan Hotellet behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger  og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt. 

Behandlingen kan også finde sted for, at Hotellet kan forfølge en legitim interesse, medmindre din  interesse går forud for dette. 

Af legitime interesser, som Hotellet forfølger, kan blandt andet nævnes statistik,  kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med  blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af Hotellet  serviceydelser. 

Oplyser du Hotellet om særlige præferencer og hensyn såsom helbredsmæssige oplysninger,  handicap, religiøs overbevisning eller lignende, bruger Hotellet oplysningerne til at tilpasse den  pågældende serviceydelse efter dine anvisninger samt dit ophold hos Hotellet generelt. 

I nogle tilfælde vil Hotellet modtage personoplysninger fra tredjepart eksempelvis i forbindelse  med en gruppereservation og/eller en individuel overnatning foretaget af tredjepart – eksempelvis  af en assistent eller lignende. 

I disse tilfælde er den ansvarlige for gruppen og/eller reservationen pålagt at informere de  involverede gæster om Hotellets vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik. 

Behandling af dine personoplysninger er yderligere pålagt Hotellet ved lov. Det er fx tilfældet i  forbindelse med gæsteregistrering ved check-in, hvor det i lovgivningen fremgår, hvilke  personoplysninger Hotellets er pålagt at registrere. 

 1. Dine rettigheder 

I henhold til persondataforordningen har du en række rettigheder. 

Rettighederne er som følger: 

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Hotellet behandler om dig. 
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Hotellets har registreret  om dig. 
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, Hotellet har registreret om dig. Ønsker du  at få slettet dine personoplysninger, sletter Hotellet alle oplysninger, som Hotellet ikke  efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at  trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre  Hotellet efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne. 

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til  forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. 

Du kan ved skriftlig anmodning til Hotellet enten modtage en udskrift af dine personoplysninger,  få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine  personoplysninger. 

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer,  e- mailadresse. 

Du kan også kontakte Hotellet, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med  lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. 

Anmodningen fremsendes til: 

 • info@eyde.dk Best Western Plus Hotel Eyde Torvet 1 7400 Herning. Att. Hotelchefen 

Hotellet vil inden for 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne  til dig. 

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger undersøger Hotellet,  om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som  muligt. 

Hotellet kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig  teknisk indgriben (fx at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt),  påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer, hvor den ønskede  handling må anses for værende yderst kompliceret (fx anmodninger om oplysninger, der  udelukkende findes som sikkerhedskopier). 

 1. Hvis du ansøger om en stilling på Hotellet. 

Når du søger en stilling hos Hotellet, behandles de oplysninger, som du har givet Hotellet i  forbindelse med din ansøgning. 

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og  tidligere beskæftigelse. 

Hotellet bruger oplysningerne til at vurdere, om Hotellet ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til  at kommunikere med dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Hvis du bliver ansat på Hotellets, gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med Hotellets  persondatapolitik for medarbejdere, som du finder i Hotellets personalehåndbog. 

Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, opbevares som hovedregel i 6 måneder, efter  afslaget er givet. 

Hotellet kan i visse tilfælde også videregive dine personoplysninger, hvis det er påkrævet ifølge  loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning. 

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Hotellet behandler om dig, enten i forbindelse med  opdatering af dine oplysninger, eller fordi du ønsker, at Hotellet sletter dine oplysninger, kan du  rette henvendelse HR-afdelingen. 

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere  behandling. 

 1. Opbevaringssikkerhed og deling af dine  

personoplysninger 

Hotellet beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om  informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine  personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller  kendskab til dem. 

Hotellet har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere,  der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser  og vaner. Hotellet kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. 

For at undgå datatab tager Hotellet løbende backup af sit datasæt. 

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri,  økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Hotellet underrette dig om  sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. 

Hotellet sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske  udvikling. 

Ud over Hotellet interne systemer benytter Hotellet sig af eksterne leverandører af IT-services, IT systemer, betalingsløsninger etc. 

Hotellet har indgået databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de  nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for  beskyttelse af dine personoplysninger. 

For at kunne yde det højeste niveau af service deler Hotellet udvalgte personoplysninger blandt  andet på din opfordring med eksterne leverandører såsom restauranter, hoteller, etc.

Hvor det er nødvendigt, deler og videregiver Hotellet endvidere dine personoplysninger internt i  Hotellet. Formålet med delingen er at kunne yde den mest optimale service til dig, uanset hvilken  afdeling i Hotellet du henvender dig til. 

Hotellet kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til  lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed. 

Hotellet sletter dine personoplysninger, når Hotellet efter lovgivning ikke længere er pålagt at  skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen. 

Jf. regler i henholdsvis Udlændingebekendtgørelsen og Pasbekendtgørelsen registrerer Hotellet  forskellige oplysninger om gæsterne. For udenlandske gæsters vedkommende skal disse  oplysninger gemmes i minimum 1 og maksimum 2 år, mens de for danske gæster skal gemmes i 1  år. Ovenstående er alene med det formål at kunne stille oplysningerne til rådighed for Politiet. 

Hotellet kan legitimt anvende en gæsts e-mailadresse til brug for markedsføring af egne  tilsvarende ydelser som den, gæsten har købt, fx en overnatning. Dette forudsætter dog, at  reglerne herom i Markedsføringslovens § 10 er overholdt. Det vil bl.a. sige, at gæsten skal  informeres om, at fx en e-mailadresse kan blive anvendt til markedsføring, og gæsten skal  efterfølgende have mulighed for at frabede sig dette. Desuden kan gæsten let og enkelt  efterfølgende framelde sig denne markedsføring. 

Udsendelse af nyhedsbreve forudsætter gæstens samtykke. 

Hotellet må gemme gæsteoplysninger i længere tid end ovenfor anført, hvis de alene anvendes til  statistiske formål. Oplysningerne skal i så fald anonymiseres. 

Hotellet må gemme personoplysninger over længere tid på betingelse af, at opbevaringen tjener  et legitimt formål. Det kan fx være legitimt i en periode at gemme oplysninger om jobansøgere,  som ikke fik det opslåede job, fx for at kunne imødegå eventuelle indsigelser om diskrimination.  Hotellet kan også bede om samtykke til at gemme oplysningerne med henblik på at kontakte den  pågældende i forbindelse med et fremtidigt jobopslag. 

Når en medarbejder er fratrådt, gemmer Hotellet personalemappen i en længere periode for at  kunne imødegå eventuelle efterfølgende krav om efterbetalinger fra fratrådte medarbejdere.  Efterbehandlingssager er undergivet en 5-årig forældelse, og krav kan således rejses 5 år tilbage. 

Hvis Hotellet gemmer personaleoplysninger i en længere periode, gemmes kun oplysninger, som  Hotellet kan få brug for. Øvrige oplysninger slettes.

 1. Cookies 

Hotellet og personoplysninger (privacy policy) 

Hotellet indsamler information om alle besøg på Hotellets hjemmeside. Samtidig opfordrer vi flere  steder brugerne til aktivt at afgive information. Indsamling af information på www.eyde.dk og  www.sanktjorgen.dk sker under overholdelse af gældende lovgivning. 

Herunder kan du læse, hvorfor vi indsamler information, og hvad vi bruger den til. 

Hvilke oplysninger indsamler vi? 

Hotellets hjemmeside indsamler oplysninger om brugerne og deres besøg på to måder: – Ved brug af såkaldte cookies. 

– Ved at brugeren selv afgiver oplysninger. 

Hvorfor bruger vi cookies? 

Hvert eneste besøg på Hotellets hjemmeside registreres ved hjælp af cookies. Hver gang, du – eller  mere præcist – din computer besøger Hotellets hjemmeside, fortæller cookien os om dit besøg. 

Cookien fortæller os blandt andet, hvor lang tid du besøger hjemmesiden, hvilke sektioner og hvor  mange artikler der bliver læst, om din computer har besøgt os før, hvilken browser og styresystem  du bruger etc. 

Informationen er anonym og opsamles sammen med informationerne fra alle de andre brugere  således, at vi får en statistisk oversigt over brugen af Hotellets hjemmeside. 

Samtidig sikrer cookies, at du ikke ser de samme annoncer igen og igen, ligesom at alle klik på  annoncer registreres. 

Derudover bruger vi statistikken i det redaktionelle arbejde med at videreudvikle Hotellets  hjemmeside. 

Hvad er en cookie? 

Når du besøger Hotellets hjemmeside, modtager din computer automatisk en eller flere cookies,  som overføres fra Hotellets hjemmeside til din internetbrowser. Herefter registrerer Hotellets  hjemmeside dit besøg og din anvendelse af hjemmesiden. 

En cookie er en lille tekstfil. Den indeholder ingen personlige oplysninger, og informationerne, vi  modtager, er derfor anonyme. 

De fleste internetbrowsere giver dig mulighed for at slette cookies, blokere for dem eller advare  dig og bede om din accept, før der gemmes en cookie. 

Alt efter, hvilken browser du anvender, kan du i dens indstillinger og hjælpefunktioner få  information om, hvordan du sætter din browser op til at behandle cookies.

Personlige oplysninger 

Ud over cookies kræver flere af Hotellets tjenester, at du udleverer personlige oplysninger. 

Generelt beder vi kun om personlige oplysninger, når du fx tilmelder dig vores nyhedsbreve, eller  hvis du booker et hotelophold via Hotellets hjemmeside. 

Onlinekøb med kreditkort 

I Hotellets bookingsystem og gavekortbestilling anvendes Nets, Teller i forbindelse med brugernes  køb af varer og betaling med kreditkort. Såvel Nets som Hotellets systemer er godkendt og  certificeret af Teller.dk. 

 1. Kontakt 

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Hotellets behandling af personoplysninger, kan  du henvende dig skriftligt til: 

info@eyde.dk, Best Western Plus Hotel Eyde Torvet 1 7400 Herning, Att.: hotelchefen. 

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet, Borgergade  28. 5. sal, 1300 København K, telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk. 

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og  betingelser på Hotellets hjemmeside.

Vælg dit næste værelse

Hotel Eyde passer på miljøet

Hotel Eyde skal være forbillede for hvordan vi driver hoteldrift med respekt for klodens ressourcer. Ved at udfordre de miljøbelastende løsninger, viser vi at det nytter, hvis vi alle gør noget.

Handicapvenligt hotel via ”God Adgang”

Alle gæster er velkommen på Best Western Plus Hotel Eyde og det er vores mål, at det skal være let at planlægge et ophold hos os. Derfor er hotellet blevet God Adgang registreret

Besøg os

Mindegade 1
7400 Herning
Danmark

Køb gavekort